Vrijwaring

Smaak van Wijn

Eigendom

Het Wijnblog Smaakvanwijn.com (Smaak van Wijn) is een uitgave van het Wijncoachingbureau Marja van Beek, ingeschreven bij de KvK  onder nr: 32139264. Niets van of uit dit wijnblog mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Wijncoachingbureau. Citeren met bronvermelding is fijn en stellen we zeker op prijs.

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Smaakvanwijn.com en Wijncoachingbureau.nl, is het mogelijk dat de informatie die op één van deze sites wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van ‘smaak van wijn’ zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internet-provider. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op bovengenoemde sites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Smaakvanwijn.com, Wijncoachingbureau.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om ‘Smaak van Wijn’ te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ‘Smaak van Wijn’ verkregen is. ‘Smaak van wijn’ garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via ‘Smaak van Wijn’ verkregen informatie. De informatie op ‘Smaak van Wijn’ wordt met grote regelmaat aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.